Get in

tegrity

Integritet & skydd av dina personuppgifter är viktigt för oss. Därför vill vi dela med oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Det kan du läsa mer om nedanför.
Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur Retriva AB som personuppgiftsansvarig administrerar dina personuppgifter inom ramen för inkassoverksamheten. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dina rättigheter avseende hanteringen av dina personuppgifter.

Information vi inhämtar

Uppgifter vi samlar in om dig kommer från tidigare fordringsägare, myndigheter och andra samarbetspartners. Det kan röra sig om uppgifter som:

 • Personnummer

 • Namn

 • Adress, och eventuell tillfällig adress

 • E-postadress

 • Mobiltelefonnummer

Information om fordran

 • Tidigare fordringsägare

 • Information om de varor/tjänster du har beställt

 • Folkbokföringsadress

 • Faktureringsadress- och leveransadress

 • Avtalsuppgifter

 • Betalningshistorik

 • Fakturahistorik

 • Handlingar och beslut från myndigheter (t.ex. utslag hos Kronofogdemyndigheten, dom, beslut om skuldsanering/konkurs).

Information om ekonomisk situation

 • Taxering

 • Kreditengagemang

 • Betalningsanmärkningar och uppgifter om allmänna och enskilda mål hos Kronofogdemyndigheten

 • Handlingar och beslut från andra myndigheter, såsom exempelvis beslut om förvaltare och god man

 • Eventuell uppgift om fastighetsinnehav

Andra uppgifter

Om nödvändigt så kan uppgift om fällande dom i brottmål samt uppgift om hälsa förekomma för det fall att det anses nödvändigt för indrivning av din skuld

Information som du ger oss

Följande är exempel på information och uppgifter om dig själv som du kan komma att dela med dig till oss när du använder Mina sidor eller kontaktar oss:

Kontaktinformation

 • Adressuppgifter

 • E-postadress

 • Mobiltelefonnummer

 • Kontaktinformation och annan relevant information om ditt ombud

Finansiell information

 • Kontoutdrag och eventuell annan betalningsinformation

 • Bankkontonummer

Övrig information

 • Ekonomisk situation

 • Levnadsförhållanden såsom exempelvis eventuell uppgift om hälsa

 • Avtalsinformation

 • Övriga uppgifter såsom exempelvis din invändning mot skuld, begäran om anstånd eller avbetalningsplan, eller annan överenskommelse

Vad är syftet med informationen?

För att kunna på ett så effektivt sätt kunna administrera kundförhållandet, uppnå betalning eller annan fullgörelse samt bedriva vår verksamhet behöver vi ha uppgifter och information om dig. Vi behöver uppgifter och information om dig för att kunna:

 • Administrera inkassoärenden och utföra de mest rätta och effektiva åtgärderna

 • Kontrollera identitet och kontaktuppgifter

 • Bedöma betalningsförmåga

 • Övriga uppgifter såsom exempelvis din invändning mot skuld, begäran om anstånd eller avbetalningsplan, eller annan överenskommelse

 • Administrera betalningspåminnelser, inkassokrav, betalningsförelägganden, överenskommelser, betalningar och verkställigheter av olika slag eller för att kunna vidta andra rättsliga åtgärder såsom civilrättsliga

 • Behandla personuppgifter som samlats in för kreditupplysningsändamål

 • Kunna avgöra vilken åtgärd som är mest lämplig att vidta

 • Utbildning för anställda, utveckling, effektivisering, uppföljning samt kvalitetssäkring av processer och verktyg

 • Möjliggöra för tillsynsmyndighet att kunna utöva tillsyn över verksamheten

 • Redovisning och annan ekonomisk administrering

 • Utföra och bearbeta statistiska sammanställningar samt bygga modeller för analys, i syfte om att uppnå så korrekta bedömningar och beslut som möjligt

Parter som kan komma att få ta del av din information

I de fall vi delar eller överför den information vi har om dig med annan behörig part så vidtas samtliga legala, tekniska, organisatoriska och i övrigt adekvata åtgärder för att uppnå tillfredsställande skyddsnivå. Följande råder de parter som kan komma att få ta del av dina uppgifter:

Myndigheter

I syfte om att kunna fastställa och driva in fordran eller i fall där vi enligt lag måste lämna information till myndigheter så kommunicerar vi dina uppgifter till myndigheter.

Leverantörer och underleverantörer

Inom ramen för vår verksamhet så kan dina personuppgifter komma att delas med våra leverantörer och underleverantörer.

Ombud

I de fall behörigt ombud/ställföreträdare finns så kan dina personuppgifter komma att delas med den/dem.

Laglig grund för behandling av personuppgift

I inkassoverksamheten behandlas dina personuppgifter som huvudregel för att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandling av personuppgifter sker också i de fall du ger ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal, för att försvara rättsliga anspråk, för att uppnå verkställighet eller för att uppfylla legala förpliktelser.

Ibland behandlar vi dina personuppgifter i utbildningssyfte för att kunna erbjuda bästa möjliga service när du kontaktar oss. Den lagliga grunden för sådan behandling är att Retriva har ett berättigat intresse av behandlingen.

I de fall du på eget initiativ ger in uppgifter om din hälsa, eller andra känsliga personuppgifter så anser vi att du har gett oss ett uttryckligt samtycke att få behandla uppgiften. Om uppgifterna är nödvändiga för att rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras så har vi laglig grund för att behandla uppgifterna. Dessa kategorier får även behandlas om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, vilket inkassoverksamheten utgör.

I utförandet och bearbetningen utav statistiska sammanställningar samt byggandet av modeller för analys, i syfte om att uppnå så korrekta bedömningar och beslut som möjligt, så är vår lagliga grund att vi har ett allmänt och berättigat intresse av att få utföra behandlingen.

Lagringsperiod

Uppgifter som är nödvändiga för oss avseende bokföring sparas i enlighet med vad som anges i bokföringslagen. Andra uppgifter sparas som längst upp till 3 år efter det att fordran slutbetalts i enlighet med god inkassosed. Uppgifter som använts för statistiska- och analysändamål sparas endast så länge de är nödvändiga för ändamålet.

Var behandlas uppgifterna?

Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES, dock kan data i vissa situationer komma att överföras till, behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi överför inte data utanför EU/EES utan att först kontrollera att skyddsnivån för din data är tillräcklig så att den är skyddad. Sådan kontroll innefattar bl.a. standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd, vilka godkänts av EG-kommissionen, och vi vidtar alltid rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

Retriva AB är personuppgiftsansvarig och är därmed skyldig att beakta dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten till radering

Som inkassoverksamhet utför vi en uppgift av allmänt intresse vilket innefattar att denna rätt är begränsad då det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter på denna grund. Om behandlingen av en uppgift bygger på ett samtycke så kan du alltid begära att uppgiften raderas genom att meddela oss om att du återkallar ditt samtycke för behandlingen av uppgiften.

Rätten till tillgång

Om du är registrerad hos oss kan du begära en kopia av de uppgifter du vill ta del utav. Om du är intresserad av att få ut ett registerutdrag kan du gå in på www.retriva.se för att begära ut ett kostnadsfritt.

Rätten till rättelse

Det är viktigt för vår verksamhet att vi har korrekt information. Således uppmanar vi dig att meddela oss om några av dina uppgifter inte stämmer så att vi kan korrigera dem. Det kan till exempel röra sig om att du bytt namn eller flyttat. Om vi saknar relevanta uppgifter så har du även rätt att komplettera dem.

Rätten till dataportabilitet

Avseende dataportabilitet så har du inte rätt att begära det inom ramen för inkassoverksamheten.

Rätten att göra invändningar

Om du har en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill ha en omprövning av ett automatiserat beslut så kontakta oss. Vi kommer då utföra en granskning och i sådant fall kommer vi endast fortsätta vår behandling av uppgifterna om vi kan uppvisa berättigade och övertygande skäl som överväger dina rättigheter, intressen och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkallelse av samtycke

Som huvudregel baserar vi inte vår behandling av dina personuppgifter på samtycke. Om en uppgift behandlas baserat på samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen, varpå vi då upphör behandla den och gallrar de uppgifter som omfattas av det samtycket.

Automatiserade beslut

De automatiska processerna som förekommer i vår inkassoverksamhet är en integrerad del av inkassoförfarandet och är nödvändiga för utförandet. Dessa automatiska beslutsprocesser är tillåtna och omfattas inte av Dataskyddsförordningens förbud i artikel 22. Processerna påverkar inte dina rättigheter eller skyldigheter enligt det avtal som ligger till grund för skulden och således saknar du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätten att framföra klagomål till tillsynsmyndighet

Om du önskar inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för mer information om hur du går tillväga.

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud (DPO)

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud i frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@retriva.se.

Vi använder oss av cookies, läs mer.